eniris.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

Hieronder onze algemene verkoopsvoorwaarden dd 2023-06-18. De meest recente versie dient steeds opgevraagd te worden via info@eniris.be.


Art. 1 Definities 

Licentie: Toestemming om een bepaalde software te mogen gebruiken zonder er de eigendomsrechten over te verkrijgen. Klant / Koper / Opdrachtgever / Licentienemer: De partij die optreedt als aankopende partij in het kader van deze algemene voorwaarden. Onder deze partij wordt verstaan het bedrijf of natuurlijke persoon en al zijn aandeelhouders, bestuurders, dochterondernemingen, holdings en/of dochterondernemingen daarvan, werknemers, adviseurs en onderaannemers. SaaS-software: Software die gehost wordt door en eigendom is van Eniris BV. On-premises-software: Software die eigendom is van Eniris BV en gehost of geïnstalleerd wordt op computersystemen van de klant. Gateway-apparatuur: Ieder toestel dat bedoeld is om toegang te krijgen tot een lokale gegevens-interface van een ander toestel, en intern geen geheugen heeft om gegevens afkomstig van dat andere toestel op te slaan. Onder andere toestellen die verkocht worden onder de naam “solar gateway”, “Eniris gateway”, “solar data logger” vallen onder de categorie van gateway-apparatuur. Smart Grid Controller: Ieder toestel met communicatie-infrastructuur met als doel een efficiëntere schakeling en afstemming van verschillende apparaten binnen een energiesysteem te bewerkstelligen en dat deel uitmaakt van de Eniris hardware-componenten. Intellectuele eigendom: octrooien, auteursrechten, merkrechten, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Art. 2 Algemeenheden 

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn alléén geldig en algemene voorwaarden van de koper, al of niet op zijn commerciële formulieren gedrukt, komen niet in aanmerking. Bijzondere voorwaarden en diegene, die in de orderbevestiging kunnen worden vermeld, wijzigen slechts onze algemene verkoopsvoorwaarden op die punten waarop ze betrekking hebben. Elke afwijking of wijziging van deze clausules zal ongeldig zijn, indien deze niet schriftelijk werd bevestigd of door ons aanvaard werd. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, gelden onze prijzen in het algemeen voor diensten en materiaal af onze maatschappelijke zetel, taksen, vracht en verpakking ten laste van de koper, en eveneens per enige en globale bestelling, te leveren binnen de 90 dagen vanaf de datum van de eerste levering van het eerste stuk. Onze schriftelijke orderbevestiging is alléén geldig wat betreft de hoeveelheden, uitvoering, overeengekomen prijzen en betalingswijze. Al onze offertes zijn opgemaakt, rekening houdend met de huidige prijzen van hostingdiensten, grondstoffen, salarissen, wisselkoersen, rechten, taksen, enz. ledere wijziging van deze prijzen vóór de levering geeft ons het recht de prijzen aan te passen, zodat de berekende prijzen altijd deze zullen zijn die op de dag van de verzending van het materiaal van kracht zijn. Ingeval dat gedeeltelijke of totale annulatie van een bestelling kosten kan veroorzaken, behouden wij ons het recht voor deze kosten aan de koper in rekening te brengen en, bij wijze van niet beperkend voorbeeld, onze kosten voor bestudering, fabricage, montage, vervoer enz. Iedere wijziging van de toestand van de koper, zoals tengevolge van overlijden, faling, onbekwaamheid, openbaarmaking van een geprotesteerde geaccepteerde wissel, protest van een door ons opgesteld en zelfs niet geaccepteerd waardepapier, niet betaling van een eenvoudige postwissel, ontbinding of wijziging van de vennootschap laat ons toe van iedere aan de gang zijnde koop of verkoop af te zien en waarborgen te eisen. Onafgezien van de hierboven voorziene omstandigheden en op basis van concrete aanwijzingen van financiële moeilijkheden (achterstallige betaling, onrechtmatige klachten, niet gehouden beloften, enz.), behouden wij ons het recht voor, om zelfs na gedeeltelijke verzending van de koopwaar een door ons goedgekeurde waarborg te eisen van de koper, tot nakoming van zijn verplichtingen. De weigering daaraan te voldoen verleent ons het recht onmiddellijke betaling te vorderen van onze schuldvorderingen en iedere koop en/of verkoop als ontbonden te beschouwen of de leveringen op te schorten. 

Art. 3 Prijs

Eniris behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen ten belope van het deel van de prijs dat deze kosten weergeeft en tot een maximum van 80% van de totale prijs, indien zich extreme omstandigheden voordoen die een invloed hebben op haar kostenstructuur, zoals bijvoorbeeld (niet exhaustief) wanneer:
1. De kosten van de hardware die Eniris gebruikt, aanzienlijk gestegen zijn en deze kosten niet langer kan opvangen zonder de prijzen ten aanzien van de klant aan te passen.
2. De partij die de software van Eniris host haar prijzen heeft verhoogd.
Indien een prijsaanpassing doorgevoerd wordt als gevolg van deze extreme omstandigheden, zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden op schriftelijke wijze en samen met de reden voor de prijsaanpassing. De klant heeft het recht om de dienstverlening te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen binnen één (1) maand nadat zij van de prijswijzigingen op de hoogte is gesteld.

Specifieke voorwaarden m.b.t. goederen 

4.1 Leveringen
Wat ook de bestemming van het materiaal en de verkoopsvoorwaarden mogen zijn, de levering wordt aanzien op onze maatschappelijke zetel te zijn geschied en aanvaard. Elke klacht voor niet overeenstemmende leveringen dient ons binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen toe te komen. Vervoer De verzending en het vervoer geschieden dus op risico van de klant, zelfs voor goederen die franco geleverd worden volgens de algemene voorwaarden van de Belgische Transporteurs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980. De verzending wordt uitgevoerd op risico van de klant, de klantkan op zijn eigen kosten de gekochte goederen laten verzekeren en heeft de plicht het materiaal bij ontvangst na te zien, zijn verhaal tegen de vervoerder binnen de vereiste tijdperken uit te oefenen en ons, binnen de acht dagen, eventuele klachten betreffende de hoeveelheden of de toestand van de geleverde stukken of hoeveelheden te doen toekomen, per aangetekend schrijven bij de post. Verpakkingen Behoudens tegenstrijdige bepaling, wordt de verpakking tegen de kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen. 

4.2 Gateway-apparatuur 
De correcte werking van gateway-apparatuur vereist een stabiele internet verbinding volgens de voorschriften van de gateway-apparatuur. Eniris BV is niet verantwoordelijk voor het leveren van de internet-verbinding, noch aansprakelijk voor kosten die hiermee verbonden zijn. De functie van de gateway-apparatuur is louter het leggen van een verbinding tussen een toestel en een server, zodat deze met elkaar kunnen communiceren. De gateway-apparatuur bevat zelf geen software die de communicatieprotocollen van de gegevensinterface van het toestel implementeert (‘communicatiesoftware’). De communicatiesoftware die nodig is, moet uitgevoerd worden door de server. De aankoop van de gateway-apparatuur doet geen rechten onstaan van de klant t.o.v. Eniris BV m.b.t. de communicatiesoftware noch eventuele visualisatie-, noch analysesoftware. Het staat de klant vrij deze zelf te implementeren en zijn eigen server te gebruiken. De software kan onafhankelijk gelicentieerd worden bij Eniris BV.

Specifieke voorwaarden m.b.t. software 

5.1 Algemeenheden 

Behoudens expliciet anders bepaald op de offerte of andere schriftelijke overeenkomst zijn alle software en softwarediensten op onze offertes. 

5.2 Intellectuele eigenom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software (SaaS-software en On-premises-software) die door Eniris wordt geleverd, inclusief maar niet beperkt tot alle aanpassingen, wijzigingen en verbeteringen aangebracht in deze software, blijven de exclusieve eigendom van Eniris. De Klant erkent dat de software, inclusief eventuele aanpassingen, beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en dat geen enkel recht op eigendom of licentie aan de Klant wordt verleend, behoudens dan dewelke opgenomen in deze algemene voorwaarden.

5.3 SaaS-software 

Eniris BV verleent aan de Klant onder voorbehoud van de voorwaarden van de SaaS-software EULA van Eniris BV die meegeleverd wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden, een beperkte, niet- exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentie) om de SaaS-software te gebruiken voor de duur van de overeenkomst.

 

On-premises-software 

Eniris BV verleent aan de Klant, onder voorbehoud van de voorwaarden van de on-premises-software EULA van Eniris BV die meegeleverd wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentie) om de On-premises-software te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.

 

5.5 Licenties

Behoudens andersluidende bepaling op onze offertes of andere schriftelijke overeenkomsten met de Klant hebben alle licenties een looptermijn van één jaar. Deze gaat in op het moment dat de dienst of software gekoppeld aan de licentie ter beschikking wordt gesteld aan de Klant. Na afloop van de looptermijn van de licentie wordt de looptermijn telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. Eniris BV kan de prijs van de licentie aanpassen bij het verlengen van de looptermijn, in overeenstemming met artikel 3 van de Overeenkomst. In voorkomend geval wordt de Klant uiterlijk zestig kalenderdagen voor het verstrijken van de vorige licentie ingelicht over de prijsaanpassing, en heeft hij tot dertig kalenderdagen voor het verstrijken van de vorige licentie tijd om de verlenging van de licentie stop te zetten.

Specifieke voorwaarden m.b.t. installatiewerk 

Tijdens elektrisch installatiewerk is het noodzakelijk dat het gedeelte van de installatie waaraan gewerkt volledig stroomloos gezet wordt voor de hele duur van de werken. De Opdrachtgever zal zich ervan vergewissen dat dit geen nadelige effecten heeft zoals de activatie van een alarm of beschadiging aan toestellen. De Opdrachtgever staat zelf in voor een (her)keuring van de elektrische installatie als de geldende regelgeving dit vereist. Wanneer Eniris BV de Opdrachtgever attent maakt op gebreken aan de elektrische installatie of bijkomende werken die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om hier gehoor aan te geven.

Projectopdrachten en regiewerken

Alle engineering-, support- en uitvoeringswerken en alle werken die de opdrachtgever vraagt die buiten het bestek van de originele offerte vallen, worden aan uurtarief uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

Leverings- en uitvoeringstermijn 

Onze termijnen lopen vanaf de datum van de orderbevestiging en nadat alle technische en/of commerciële bijzonderheden definitief bedongen zijn; zij zijn nooit gewaarborgd, maar worden zo precies mogelijk volgens de aanduidingen van de fabrieken en uitvoeringsplanning gegeven. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulatie van de bestelling rechtvaardigen noch aanleiding geven tot schadevergoeding. Wanneer de klant gedeeltelijke opleveringen op bepaalde data oplegt, mogen deze door hem slechts gewijzigd worden, mits opzegging van 90 dagen, zoniet is de klant verplicht de opleveringen op de bepaalde data in ontvangst te nemen.

Facturatie, betaling, protest, klachten, eigendomsvoorbehoud 

9.1 Betaling

Behoudens tegenstrijdige bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen na rekeningsdatum. Voor elke bestelling hoger dan 7.500 euro betaling van: 70% als voorschot
– 30% bij levering. De agio’s en discontokosten zullen ten laste van de Klant zijn voor betaling per geaccepteerde wissel waarvan de vervaldag de hierboven bepaalde termijn van 30 dagen zou overschrijden. Daarenboven, bij niet betaling op de vastgestelde data en zonder voorafgaande aanmaning, zal het bedrag van de onbetaalde rekening(en) met 15% voor incassokosten met een minimum van 25 euro verhoogd worden.

9.2 Protest

Protest tegen een factuur is enkel geldig indien dit protest schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd is en binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De vermelding van de factuur in ons uitgaand facturenboek vormt steeds het onweerlegbaar bewijs van zowel verzending, als ontvangst ervan.

9.3 Klachten

Klachten worden enkel in rekening genomen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst goederen, na het verstrekken van informatie, na afleveren engineering- en of software dossier. Alle klachten dienen aan de opdrachtnemer schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te worden. Terugzendingen van geleverde materialen worden slechts aanvaard mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtnemer. Een klacht, van welke aard ook, kan door de verschuldigde niet worden ingeroepen om de betaling van een factuur uit te stellen of te weigeren. Eigendomsvoorbehoud en voorrecht van de verkoper.

Beding van eigendomsvoorbehoud: bij niet-betaling op de vervaldag wordt de verkoop van rechtswege ontbonden ten voordele van de verkoper, die de teruggave van de goederen, software of geleverde engineeringwerken op kosten van de verkrijger kan vorderen en zijn rechten op schadevergoeding kan doen gelden.

Art. 10 Waarborgen en garanties

10.1 Goederen

Het materiaal is gewaarborgd, gedurende één jaar vanaf de dag van verzending, tegen elke materiaal- of constructiefout. Deze waarborg mag de 180 bedrijfsdagen niet overschrijden en beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van de stukken, welke door onze diensten als defect erkend worden, door nieuwe stukken van hetzelfde type, met uitsluiting van in het algemeen om het even welke tussenkomst, zoals namelijk montage- en demontagekosten, arbeidsloon, technische werkloosheid, enz. Om het even welke aanvraag voor waarborg dient te geschieden ten laatste binnen de 15 dagen na de vervaldag van de waarborg. De klant mag in geen enkel geval aanspraak maken op enige vergoeding van om het even welke aard zelfs indien schade werd verricht van welke aard ook door het gebruik van de defecte stukken. Voor elke herstelling of wijziging die niet door haar werd uitgevoerd, wijst Eniris BV elke verantwoordelijkheid af, van welke aard ook. Eniris BV wordt uitgesloten van alle waarborg ingeval van aliënatie van het materiaal voor om het even welke reden, zelfs gedurende de waarborgperiode, zonder belang deze aliënatie gratis of betaalbaar weze, alsmede in geval van verkeerd gebruik van de stukken of door gebrek aan onderhoud. Eniris BV maakt de gebruikers van haar producten erop attent dat voor de veiligheid van hun werking de volgende factoren van belang zijn: juiste ingebruikstelling, bediening door bevoegd personeel, alsook systematisch onderhoud en geregelde controle naargelang hun aanwendingsvoorwaarden en dit in overeenstemming met de technische gegevens verstrekt in de handleidingen en voorschriften. Producten die niet door ons vervaardigd zijn, worden geleverd zoals ontvangen van onze leveranciers en dienen gebruikt te worden volgens de voorschriften van de fabrikant. In geen geval gaat onze garantie verder dan deze van de fabrikant. De gebruiker is verplicht afschermkappen te leveren en aan te brengen en ervoor te zorgen dat bij ingebruikname en bij werking de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Eniris BV garandeert niet en kan niet garanderen dat de software foutloos functioneert. De licentienemer verklaart zich er van op de hoogte dat fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van de software bijvoorbeeld veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of incomplete gegevens. Voorzover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekken Eniris BV en haar leveranciers de Software “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaal doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de software, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software, en gerelateerde inhoud door middel van de software of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Software. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of nietinbreukmakendheid met betrekking tot de software.

10.2 Software

Eniris BV garandeert niet en kan niet garanderen dat de software foutloos functioneert. De licentienemer verklaart zich ervan op de hoogte dat fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van de software bijvoorbeeld veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of incomplete gegevens. Voor zover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekken Eniris BV en haar leveranciers de Software “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaal doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de software, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software, en gerelateerde inhoud door middel van de software of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Software. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of nietinbreukmakendheid met betrekking tot de software.

10.3 Installatiewerken

De waarborg van Eniris BV beperkt zich tot de onderdelen die door Eniris BV geplaatst zijn geweest. Schade uit gebreken die reeds aanwezig waren of die resulteert uit het niet naleven van veiligheidsvoorschriften door de Klant kunnen niet op Eniris BV verhaald worden.

10.4 Engineeringwerken

Eniris BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opdrachten van een Klant die een inbreuk vormen op een overeenkomst tussen de Klant en een derde partij. In deze gevallen is de Klant steeds verantwoordelijk en aansprakelijk.


Art. 11 Aansprakelijkheid

Eniris BV kan jegens de Klant enkel aansprakelijk worden gesteld ten belope van het maximum van het door Eniris aan de Klant gefactureerde bedrag ten gevolge van de niet-nakoming of tekortkoming van haar verbintenissen onder de Overeenkomst 

Eniris BV kan jegens de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor (i) indirecte, onrechtstreekse en gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, economische schade, verlies van inkomsten, omzetverlies, verlies van cliënteel, beschadiging of verlies van datagegevens, schade aan derden, (ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een daad van de Klant of een derde, ongeacht of dit te wijten is aan een nalatigheid, fout of onvoorzichtigheid van Klant, of (iii) schade door een verkeerd gebruik van Software of andere producten van Eniris BV of door verkeerde en incompatibele data aangebracht door de Klant, of (iv) bijkomende schade ontstaan door verder gebruik door de Klant van Software of andere producten van Eniris BV na de vaststelling van een gebrek.

De Klant zal Eniris BV vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle aansprakelijkheid, verplichtingen, verliezen, schade, vergoedingen, boetes, straffen, acties, claims, vonnissen, schikkingen, procedures, kosten, uitgaven en verschotten van welke aard dan ook, met inbegrip van alle redelijke honoraria van advocaten, kosten en uitgaven voor verdediging, beroep, en schikking van enige rechtszaken, acties of procedures aangespannen tegen Eniris BV en alle kosten van onderzoek in verband daarmee die kunnen worden opgelegd aan of gemaakt door Eniris door een derde partij voortvloeiend uit de Overeenkomst, behalve indien specifiek gedekt door de beperkte garanties in artikel 10.


Art. 12 Copyright

Tekeningen, technische verbeteringen, nieuwe procédés, ontwikkelde programmatuur, plannen, softwareontwikkelingen, ontwikkelde standaarden, kortom alle realisaties van welke aard ook ter beschikking gesteld door Eniris BV aan de Klant, blijven volledig eigendom van Eniris BV, ook als deze het voorwerp uitmaken van de opdracht of verkocht project. Zij mogen in geen geval aan derden worden overgemaakt, ter inzage worden gegeven of gekopieerd, zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. De rechten van de Klant beperken zich tot het gebruiken en aanpassen voor eigen gebruik van de realisaties. Feedback en advies van de Klant of andere partijen kunnen aangewend worden voor verdere productontwikkeling. Het hieruit resulterende intellectuele eigendom behoort integraal aan Eniris BV toe, en Eniris BV is in geen geval vergoedingen van welke aard ook verschuldigd hierop.

Art. 13 Privacy & gegevensbescherming

De Klant stemt in met de algemene gegevenswerkingsovereenkomst van Eniris BV die meegeleverd wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden. De Klant treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze gegevensverwerkingsovereenkomst.

Art. 14 Onafhankelijkheid van de bepalingen

In geval van ongeldigheid, nietigheid of vervanging door een andere overeenkomst van een clausule of gedeelte van een clausule van de algemene voorwaarden wordt die clausule voor niet geschreven gehouden zonder dat de ongeldigheid van de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden of de overige gedeelten van die clausule kan teweegbrengen. De ongeldige of nietige clausules of gedeelten van clausules zullen worden vervangen door geldige clausules of gedeelten van clausules die de hier weergegeven bedoeling van partijen het best benaderen.

Art. 15 Jurisdictie

In geval van geschil, welke ook de aard en de plaats van de levering mogen zijn, zullen uitsluitend de Gentse Rechtbanken bevoegd zijn, zelfs indien het geaccepteerde wissels betreft betaalbaar en/of gedomicilieerd buiten het rechterlijk arrondissement van deze stad. Indien dezelfde geschillen van de kantonale jurisdictie afhangen, zullen deze onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht Gent. Deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Art. 16 GDPR

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker verbinden zich ertoe om te voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en alle toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.